مهارت پاسخگویی به همسر

مهارت پاسخگویی به همسر

۰
مهارت پاسخگویی به همسر، مهارتی که باید آموخت همسرتان صحبتش را تمام می کند و شما خیلی خوب به صحبت…

قضاوت نکردن، مهارت سوم (۱۳)

۰
 قضاوت نکردن، مهارت سوم  خسته از مهمانی برگشته اید، در حال تعویض لباس هستید که همسرتان می گوید، من امروز…

مهارت هشتم(صریح اما مودبانه)(۸)

۰
مهارت هشتم(صریح اما مودبانه) کارد بزنند، خونتان در نمی آید. عصبانیت از نگاهتان موج می زند. همسرتان از علت ناراحتی…
فهرست