بسته برنزی زوج درمانی

1,350,000 تومان

توضیحات

بسته برنزی زوج درمانی

دو ماه در کنار هم تا تابش ماه زندگی

۹ جلسه مشاوره ۱۰۰ دقیقه ای

برگزاری جلسات مصاحبه اختصاصی و تشخیص اولیه

آمورزش و تمرین مهارت های گفت و گو

آموزش و تمرین همه مهارتهای لازم یک زندگی استاندارد

فهرست