رزرو مشاوره حضوری یا غیر حضوری

تومان160,000

جلسات مشاوره به مدت 90 دقیقه برگزار میگردد

خواهشمندیم پس از تنظیم وقت ، حتما برای خودتان یادآوری تنظیم بفرمایید.

جلسات زوج درمانی به این صورت میباشد

جلسه اول : خانم

جلسه دوم : آقا

جلسه سوم : حضور آقا و خانم به همراه هم

حد اقل جلسات برای تغییر یک زندگی از نگاه ما 8 جلسه میباشد

خواهشمندیم در پیگیری و نظم جلسات کوشا باشید

باید هفته ای یکبار این جلسات برگزار شوند

توضیحات

جلسات مشاوره به مدت ۹۰ دقیقه برگزار میگردد

خواهشمندیم پس از تنظیم وقت ، حتما برای خودتان یادآوری تنظیم بفرمایید.

جلسات زوج درمانی به این صورت میباشد

جلسه اول : خانم

جلسه دوم : آقا

جلسه سوم : حضور آقا و خانم به همراه هم

حد اقل جلسات برای تغییر یک زندگی از نگاه ما ۸ جلسه میباشد

خواهشمندیم در پیگیری و نظم جلسات کوشا باشید

باید هفته ای یکبار این جلسات برگزار شوند